Publicaciones

El mostassaf i els llibres de mostassaferia a la Corona d'Aragó (segles XIII-XV)

Alcover Cateura, Pablo José. 2021. El mostassaf i els llibres de mostassaferia a la Corona d'Aragó (segles XIII-XV)Barcelona: Fundació Noguera (Col.lecció Estudis).

L’objectiu principal del llibre és definir les característiques generals de la mostassaferia i de la normativa alimentària municipal de la Corona d’Aragó a la baixa edat mitjana. L’anàlisi dels dos objectes d’estudi s’ha realitzat sobretot mitjançant el buidatge del contingut dels llibres del mostassà, que eren manuals del càrrec. Els manuals de l’ofici eren recopilacions de drets locals i generals relatius a la mostassaferia. Són les bases documentals de la tesi i contenen fonts datades des del segle XIV fins al segle XIX. L’espai i temps fixat al treball són els municipis de la Corona d’Aragó als segles XIV-XV. Per consegüent, els documents de la baixa edat mitjana recopilats als manuals del càrrec s’hi ha emprat particularment. La dispersió territorial de les bases documentals del treball permet conèixer com eren les mostassaferies al regne de València, d’Aragó, de Mallorca, de Sardenya i al Principat. En conjunt, són un corpus documental de 128 manuscrits, 23 editats, 68 inèdits i 37 perduts però documentats. D’aquest corpus s’han usat especialment a la tesi 35 llibres que contenen totalment o parcialment fonts baixmedievals. L’estudi comparat de les dades recollides als folis dels volums permeten definir les característiques generals del càrrec i de la legislació dels aliments als municipis de la Corona d’Aragó durant els segles XIV i XV.